Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

OR/MR

 

De Ouderraad (OR) leden helpen het schoolteam bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, paasactiviteit en pleinfeest.
Tevens beheert de OR de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, schoolfonds en oud papier.

  

 

 Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën? Dan horen wij het graag!
orvanmaasdijkschool@gmail.com

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

 Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen volgens de bepalingen van het medezeggenschapsreglement.

Een goed functionerende medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit op school.

Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsbeslissingen op school. In 2007 is de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) ingevoerd waarbij een medezeggenschapsraad verplicht is voor iedere school.

 

Welke bevoegdheden heeft de medezeggenschapsraad?

De MR heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school:

Adviesbevoegdheid: Bijvoorbeeld nieuwbouw of verbouwing van de school, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding.

Recht op informatie: De MR ontvangt jaarlijks de begroting en bijhorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Recht op overleg: Regelmatig overleg met de schoolleiding. De MR komt 7 keer per schooljaar bijeen.

Instemmingsbevoegdheid: Bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolreglement, verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan.

Recht op initiatief: Het op gang brengen van beleidsontwikkeling zoals bijvoorbeeld aandringen op het schrijven van een onderwijsbeleidsnotitie.

 Wat kan de MR voor mij doen?

 De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, danwel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema's als lestijden, tussen en naschoolse opvang, vakanties, voorzieningen voor leerlingen. Voorts kan de MR helpen in situaties waar u er direct met de leerkracht of directie niet uitkomt.

 Wat doet de MR?

De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Schoolbestuur en directie mogen besluiten niet uitvoeren als instemming ontbreekt over bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids of de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Adviesrecht geldt onder andere voor aanstellings- of ontslagbeleid van personeel. Alleen beargumenteerd mag een advies terzijde worden gelegd.

 Wie zitten er in de MR?

 De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel (personeelsgeleding) en de ouders (oudergeleding).

 De volgende leden hebben dit schooljaar zitting in de MR:

 Oudergeleding

Fernando do Casal         lid                           zoon in groep 8

Geert Zijlstra            secretaris             zoon in groep 6, dochter in groep 4

Frederika Slump            Voorzitter                zonen in groep 3 en 5

Personeelsgeleding:

 Rianne van der Veen                              Leerkracht groep 2

 Liesbeth Poepjes      lid GMR                    IB-er

 Doucette Riemersma                                  Leerkracht groep 3

 

Contact

 Mail: mr.maasdijkschool@debasis.frl  

 

 

 


Gerelateerde documenten: