Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Online aanmelding nieuwe leerling

 

Plaatsing en toelating van leerlingen

Wat wordt van scholen verwacht?

Schoolbesturen hebben een zorgplicht (resultaatverplichting). Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • een aanbod op de eigen school (de school van inschrijving);
  • een aanbod op een andere reguliere school;
  • een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. De verplichting ligt bij het schoolbestuur van de school waar het kind met de derde verjaardag wordt aangemeld.

In de Wet Passend Onderwijs staat een aanmeldingsprocedure. Hierin is nieuw dat een leerling voortaan eerst moet wordenaangemeld om te worden ingeschreven. De school die het inschrijfformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden passend bij het schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel geven scholen aan wat zij kunnen doen om leerlingen een passende plek te bieden. Zo is duidelijk wat het ondersteuningsaanbod in de regio is.

Ouders melden hun kind één jaar voor de vierde verjaardag aan bij de school van hun voorkeur. De school zorgt ervoor dat drie maanden voor de vierde verjaardag het intakeformulier wordt toegezonden. De school heeft na aanmelding vanaf de derde verjaardag zorgplicht, bij vooraanmelding voor de derde verjaardag geldt dit niet. Na aanmelding hoeven ouders niet meer zelf langs verschillende scholen om een plek voor hun kind te vinden.

Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?

Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) scholen alle kinderen die worden ingeschreven een passend aanbod kunnen bieden, hebben scholen een regionaal (in een aaneengesloten gebied) samenwerkingsverband. Deze samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor po en voor vo zijn ingericht. Naast reguliere scholen zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (in po), scholen voor praktijkonderwijs (in vo) en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (voorheen cluster 3 en 4 leerlingen) aangesloten. Onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen(voorheen cluster 3). Plus onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen (voorheen cluster 4) worden getoetst aan het schoolondersteuningsprofiel. Deze kinderen zijn in beginsel passend in het reguliere onderwijs tenzij aangetoond kan worden dat de school de juiste ondersteuning onvoldoende beheerst.

Moet de school van aanmelding ieder kind aannemen?

Nee. De school waar een kind wordt aangemeld, hoeft niet ieder kind op de eigen school te plaatsen/ in te schrijven.

De school moet eerst onderzoeken of zij het kind een passend onderwijsprogramma kan bieden getoetst aan het schoolondersteuningsprofiel. Dit geldt niet voor het (v)so. Bij een rechtstreekse aanmelding moet het (v)so bij het samenwerkingsverband verzoeken om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Wordt deze verklaring afgegeven, dan kan het kind worden ingeschreven bij het (v)so. Wordt er geen tlv afgegeven, dan moet het (v)so een andere school zoeken.

Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar de leerling kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school, is geregeld in de Wet passend onderwijs. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-vanaf-schooljaar-2014-2015

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ .

Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:

  • de (on)mogelijkheden van het kind
  • de (on)mogelijkheden van de school
  • de wensen van de ouders

Als de plaatsing een aantoonbare onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden die uw kind kan toelaten.

Wat gebeurt er als de school die als passende onderwijsplek wordt aangeboden, geen plek meer heeft?

Als de school waar ouders hun kind hebben ingeschreven het kind niet kan plaatsen, zoekt deze school een passende onderwijsplek op een andere school die het kind wel kan plaatsen. Deze zorgplicht ligt bij de scholen en niet bij de ouders. Uiteraard worden ouders hierbij nauw betrokken.

Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders schrijven hun kind in op de school van hun voorkeur. Deze school heeft 6-8 weken de tijd of ze het kind een passende plek kan bieden getoetst aan het eigen schoolondersteuningsprofiel. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6-8 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen.

Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren aan te melden (in te schrijven) op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen op de juiste school.

Het samenwerkingsverband beslist over de indicatie van een kind. Bepaalt het samenwerkingsverband ook de duur van de indicatie?

Ja, het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Is er een verklaring van het samenwerkingsverband nodig om een residentiële leerling te plaatsen op een school?

Nee, er is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar een samenwerkingsovereenkomst mee bestaat. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband, voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen.

Komt er een geschillencommissie voor ouders?

Ja, er is één landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij

meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. http://www.onderwijsgeschillen.nl

De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.

Ouders kunnen bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging.

Een leerling die extra ondersteuning krijgt in het regulier onderwijs gaat verhuizen. Hij meldt zich aan bij een school in een ander samenwerkingsverband. Mag die school de leerling weigeren?

De school heeft altijd zorgplicht. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden.